Tryggere å kjøre motorsykkel nå enn før

Photo by: Jon Klasbu (www.klasbu.no)

Risikoen ved å kjøre motorsykkel er betydelig redusert de siste årene. I 1980 var 4,8 prosent av bestanden av motorsykler innblandet i en trafikkulykke med personskade. I 2010 var andelen redusert til 0,34 prosent og i 2020 var andelen nede i 0,26 prosent

Det er lett å forstå at en motorsyklist har større risiko for å bli skadet i en trafikkulykke enn for eksempel en bilfører hvis uhellet først skulle være ute. Uten et beskyttende karosseri rundt seg kan et sammenstøt som bare fører til en bulk i skjermen på en bil kunne føre til personskade for en motorsyklist. Dette betyr ikke at motorsyklister har høyere ulykkesrisiko, men at vi har høyere skaderisiko. Faktisk er MC-førere i gjennomsnitt mindre innblandet i ulykker enn gjennomsnittstrafikanten. Motorsyklister er dog en ubeskyttet trafikantgruppe og i tillegg er motorsykkel et kjøretøy som krever høy førerkompetanse.

Vi vet at motorsykler i en viss grad tiltrekker seg folk med ekstremadferd og disse utgjør en betydelig del av ulykkesbildet. Det er politiets oppgave å luke disse vekk fra veiene. NMCU kan heller ikke påta seg ansvar for hver enkelt motorsyklist, eller for motorsyklister som gruppe.  NMCU arbeider likevel langsiktig og målrettet for å hjelpe alle motorsyklister til en tryggere hverdag på veien både ved å påvirke hvordan veier bygges og vedlikeholdes, og ved å bidra til økt kompetanse hos hver enkelt motorsyklist. Dette arbeidet gjøres fritt og gratis tilgjengelig for alle, både motorsyklister og andre veifarende. NMCUs kompetanse og publikasjoner brukes for eksempel flittig i trafikkskoler i hele Norden.

Medieoppslag
Gjennom media blir det noen ganger stilt spørsmålstegn ved motorsyklisters holdninger. Ikke sjelden blir manglende sikkerhetsbevissthet brukt som forklaring på antallet drepte og skadde motorsyklister. Disse påstandene er gjerne fremsatt uten bruk av faktabasert analyse og bærer ofte preg av antagelser.

NMCU har trafikksikkerhet blant motorsyklistene høyt på agendaen, med tilrettelegging av førerutviklingskurs for å hindre ulykker og arbeid for å redusere skadeomfang av ulykker som likevel inntreffer. NMCU er opptatt av faktabasert kommunikasjon rundt MC-ulykker, slik at man på dette grunnlaget kan jobbe med forbedringer som faktisk gir effekt uten at motorsyklistene rammes av urimelige eller unødvendige restriksjoner.

Grafen nedenfor viser andel ulykker målt opp mot bestanden av motorsykler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *